Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Osa IV, Vuosiloma (106-109 §§)

106 §   Vuosiloman ajankohdan määrääminen

1 mom.    
Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana siten, että lomavuoden lomakauteen (2.5.-30.9.) sijoitetaan vähintään 65 prosenttia lomanmääräytymisvuodelta ansaitun loman kokonaismäärästä ja loput lomakauden jälkeen, jollei 2 momentista muuta johdu. Vuosilomaa ei saa määrätä siten, että viranhalti-jan/työntekijän työssäoloajan säännöllinen työaika muuttuisi olennaisesti vuosiloman vuoksi.

2 mom.    
Työtehtävien kausiluonteisuuden tai muun vastaavan työtehtävien vuosittaiseen sijoittumiseen vaikuttavan perustellun syyn vuoksi vuosiloma voidaan määrätä annettavaksi 1 momentista poikkeavasti. Viranhaltijan/työntekijän kanssa voidaan myös sopia loman antamisesta 1 momentista poikkeavasti. Loma on annettava kuitenkin viimeistään lomavuotta seuraavana kalenterivuonna ennen syyskuun loppua.

Soveltamisohje 1-2 mom:
Vuosiloma-aika voidaan tämän sopimuksen mukaisessa järjestelmässä merkitä alkavaksi tai päättyväksi arkipäivien lisäksi myös sunnuntaina tai muuna pyhäpäivänä. Jos sellainen viranhaltija/työntekijä, jonka vapaapäivät ovat lauantai ja sunnuntai, on lomalla 2 viikkoa (10 työpäivää), vuosiloma-aika voidaan merkitä alkamaan maanantaista ja päättymään kahden viikon kuluttua niin, että vuosiloma-ajan viimeinen päivä on sunnuntai (esim. kanslisti). Vastaavasti jos esim. papin tai seurakuntamestarin säännölliset vapaapäivät ovat maanantai ja tiistai, voidaan menetellä täsmälleen samalla tavalla eli aloittaa vuosiloma-aika vapaapäivänä (ma) ja päättää se sunnuntaihin. Tällöin vuosiloma-aika tulee vahvistetuksi täysinä kalenteriviikkoina ja loma-aikaa seuraavan viikon maanantai ja tiistai ovat normaaliin tapaan papin ja seurakuntamestarin vapaapäiviä. On huomattava, että vuosiloma-ajan määrittelyllä ei ole vaikutusta lomapäivien kulumiseen, vaan viranhaltijan virantoimitusvelvollisuuteen vuosiloma-aikana. Vuosiloma-aikana viranhaltijalla ei ole virantoimitusvelvollisuutta, mutta vapaapäivinä virantoimitusvelvollisuus voi syntyä äkillisissä ja kiireellisissä tapauksissa (ks. KJ 6:14 §).

Silloin kun vapaapäivät sijoittuvat kalenteriviikon keskelle, vuosiloma-aika on tarkoituksenmukaista merkitä alkamaan vapaapäivien jälkeisestä päivästä ja päättymään viimeisellä lomaviikolla vapaapäiviin. Esim. jos vapaapäivät ovat torstai ja perjantai, vuosiloma-aika alkaisi lauantaina ja päättyisi viimeisen lomaviikon perjantaina.

Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että jos vuosiloman pituus on vähintään 23 työpäivää, osa lomasta tulisi antaa talvilomana varsinaisen lomakauden ulkopuolella.

Mikäli viranhaltijalle/työntekijälle on myönnetty pitkäaikainen virkavapaus tai työvapaa, vuosiloma voidaan palkallista äitiysvapaata lukuun ottamatta antaa viranhaltijan/työntekijän pyynnöstä virkavapauden tai työvapaan aikana. Tällöin virkavapaus tai työvapaa keskeytetään vuosiloman ajaksi.

Ansaittu loma tai sen osa voidaan poikkeuksellisesti antaa jo lomanmääräytymisvuoden aikana, jos viranhaltija/työntekijä sitä pyytää ja seurakunnan asianomainen viranomainen harkitsee sen tarkoituksenmukaiseksi.

Pykälän 1 momentin viimeisen virkkeen tarkoituksena on edistää tasapuolista kohtelua vuosilomia määrättäessä. Jos viranhaltijalla/työntekijällä on normaalisti 5 työpäivää maanantaista perjantaihin, lomaa ei saa määrätä vain ajalle maanantai-perjantai, vaan vuosiloma-ajaksi vahvistetaan koko kalenteriviikko, jonka ajalta vuosilomaa kuluu 5 työpäivää. Jos viranhaltija/työntekijä kutsuttaisiin työhön lauantaina tai sunnuntaina, lomapäiviksi luettuja päiviä kuluisi ko. kalenteriviikolla 4.

Jaksotyötapauksissa vastaavaa ongelmaa ei synny keskeytyneen jakson lisä- ja ylityömääräysten vuoksi.

3 mom.    
Lomakauteen ja lomakauden ulkopuolelle sijoitettavat vuosiloman osat annetaan yhdenjaksoisena, jollei asianomaisen viranhaltijan/työntekijän kanssa toisin sovita.

4 mom.    
Ennen loman ajankohdan määräämistä viranhaltijalle/työntekijälle on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Loman ajankohta on ilmoitettava viranhaltijalle/työntekijälle mikäli mahdollista kuukautta, mutta kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen vuosiloman tai sen osan alkamista, jollei asianomaisen viranhaltijan/työntekijän kanssa toisin sovita.

107 §    Vuosiloman säästäminen

1 mom.    
Vuosilomasta on pidettävä vuosilomana vähintään 15 vuosilomapäivää. Sen ylittävästä vuosilomapäivien määrästä viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus säästää enintään 10 vuosilomapäivää pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaana. Tämän lisäksi viranhaltija/työntekijä voi säästää enintään 5 vuosilomapäivää, mikäli asiasta sovitaan viranhaltijan/työntekijän ja työnantajan kesken.

Soveltamisohje:
Viranhaltijan/työntekijän tulee ilmoittaa työnantajalle keväällä vuosilomajärjestyksen vahvistamisen yhteydessä, kuinka monta lomapäivää hän tahtoo säästää. Jos vuosilomaoikeus on vähemmän kuin 15 vuosilomapäivää, lomaa ei voida lainkaan säästää. Jos viranhaltija/työntekijä tahtoo säästää enemmän kuin 10 lomapäivää, tähän on saatava työnantajan suostumus lomajärjestyksen vahvistamisen yhteydessä.

2 mom.    
Sen jälkeen, kun lomajärjestys on vahvistettu, pitämättömiä lomapäiviä ei voida sopia säästettäväksi enempää kuin se määrä, mistä viranhaltijalle/työntekijälle maksettaisiin lomakorvausta.

 

Soveltamisohje:
Lomajärjestyksen vahvistamisen jälkeen lomapäiviä ei pääsääntöisesti enää voida säästää. Kuitenkin poikkeuksellisesti lomapäiviä voidaan säästää vielä lomakautta seuraavan kalenterivuoden syyskuun loppuun asti esim. pitkän sairausloman tai muun pitkäkestoisen virkavapauden vuoksi, jos osapuolet ovat asiasta yksimielisiä. Vaihtoehtoisesti voidaan menetellä siten, että virkavapaus keskeytetään ja viranhaltija/työntekijä määrätään vuosilomalle ennen syyskuun loppua, jos osapuolet ovat asiasta yksimielisiä. 

3 mom.   
Säästetyt vuosilomapäivät on annettava säästövapaana viimeistään viidentenä keräämistä seuraavana kalenterivuonna viranhaltijan/työntekijän ja työnantajan sopimana aikana. Viranhaltijan/työntekijän työajan muuttuessa olennaisesti tai työsopimussuhteisen työntekijän joutuessa toistaiseksi lomautetuksi, viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan jokaiselta pitämättä jääneeltä säästövapaapäivältä korvaus, joka lasketaan ennen muutosta voimassa olleen varsinaisen palkan perusteella.

108 §    Vuosiloman siirto

1 mom.        
Milloin viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai sen osan tai säästövapaan alkaessa sairauden, synnytyksen tai tapaturman johdosta työkyvytön, eikä sairaus tai tapaturma ole sattunut olosuhteissa, jotka työsopimuslain 2 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan ovat palkan saamisen esteenä, siirretään pitämättä olevat vuosiloma- tai säästövapaapäivät myöhäisempään ajankohtaan, mikäli viranhaltija/työntekijä ennen loman tai sen osan alkamista tai laillisen esteen lakattua ilman aiheetonta viivytystä pyytää vuosiloman siirtoa. Viranhaltijalla/työntekijällä on vastaava oikeus loman tai sen osan siirtämiseen, jos loman tai sen osan alkaessa tiedetään, että hän loman aikana joutuu sellaiseen sairaan- tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön.

2 mom.    
Jos sairaudesta, synnytyksestä tai tapaturmasta johtuva viran-haltijan/työntekijän työkyvyttömyys alkaa vuosiloman tai säästövapaan aikana ja jatkuu yhdenjaksoisena yli 7 kalenteripäivää, ei tämän ajan ylittävää osaa työkyvyttömyysajasta lueta vuosilomaksi, jos hän ilman aiheetonta viivytystä sitä pyytää. Työnantajan vaatimuksesta viranhaltija/työntekijä on velvollinen esittämään lääkärintodistuksen tai muun luotettavan selvityksen työkyvyttömyydestään.

3 mom. 
Edellä 1-2 momentin mukaisesti siirretty loma annetaan mahdollisuuksien mukaan syyskuun loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä. Vuosiloman siirron perustuessa 1 ja 2 momentissa mainittuihin syihin noudatetaan vähintään 3 päivän ilmoitusaikaa ennen siirretyn loman alkamista.

4 mom.        
Mikäli loman ajankohtaa joudutaan painavasta syystä muuttamaan, muutoksesta on pyrittävä ilmoittamaan viranhaltijalle/työntekijälle vähintään 2 viikkoa ennen loman tai sen osan alkamista. Erityisen painavasta syystä vuosiloman ajankohtaa voidaan siirtää tai viranhaltijan/työntekijän vuosiloma keskeyttää 2 viikon ilmoitusaikaa noudattamatta. Molemmissa tapauksissa viranhaltijalle/työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen tällaisen päätöksen tekemistä.

109 §   
Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys

1 mom.        
Virkapalkat/kuukausipalkat

1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosiloma-palkka määräytyy 110 §:n mukaisesti, jollei kohdasta 2 muuta johdu;

2) Sellaisen viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän lomapalkka, jonka työaika vaihtelee pysyvän järjestelmän mukaan tai jonka pysyvään virkamääräykseen tai työsopimukseen perustuva työaika on niin vähäinen, että tästä syystä vain osa kalenterikuukausista on täysiä lomanmääräytymiskuukausia, määräytyy 111 §:n mukaisesti;

3) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän lomakorvaus määräytyy 112 §:n mukaisesti.

2 mom.      
Tuntipalkat    

1) Tuntipalkkaisen työntekijän lomapalkka erääntyneestä vuosilomasta määräytyy 113 §:n mukaisesti, jollei kohdasta 2 muuta johdu;

2) Jos tuntipalkkainen työntekijä on palkattu työhön toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tuntipalkalla, mutta täsmällistä työaikaa ei ole sovittu työmäärän vaihtelujen vuoksi (ns. tarvittaessa työhön tuleva), hänen lomapalkkansa määräytyy 111 §:n mukaisesti;

3) Tuntipalkkaisen työntekijän lomakorvaus sekä lomapalkka erääntymättömästä vuosilomasta määräytyvät 114 §:n mukaisesti;

4) Lomakorvaus työsuhteesta, jonka aikana ei ole ansaittu vuosilomaa, määräytyy 115 §:n mukaisesti.

3 mom.
Lomaraha määräytyy 116 §:n mukaisesti.

4 mom.        
Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 §:n mukaisesti.Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle