Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Vetoomukset seurakunnille

Linkkejä uutisiin ja kannanottoihin:

Suomen ekumeenisen neuvoston kannanotto 26.10.2015:
"Saatamme pelätä, että auttaminen vaarantaa oman hyvinvointimme ja vaurautemme. Jos annamme vallan pelolle, se vie tilaa rakkaudelta ja luo uhkakuvia", sanotaan Suomen ekumeenisen neuvoston kannanotossa. Neuvoston muistuttaa, että ihmisen arvolle ei voi asettaa hintalappua. "Oman maamme ja koko ihmiskunnan historia opettaa, että pakolaiskriiseistä selvitään yhteistyöllä. Vapaasta liikkuvuudesta ja siirtolaisuudesta syntyy myös kasvua ja kehitystä."
Kannanotto kokonaisuudessaan.

Pohjoisen alueen piispojen vetoomus: ”Ottakaa pakenevat lähimmäisemme vastaan”. Vetoomus 8.10.2015.

Arkkipiispa turvapaikanhakijoihin kohdistuneiden iskujen johdosta 27.9.
Piispojen yhteinen julkilausuma pakolaiskriisin johdosta (9.9.)
Hiippakuntasihteerien yhteinen vetoomus pakolaiskriisissä(1.9.)
Arkkipiispan vetoomus seurakunnille (2.9.)
Piispa Irja Askolan kirje (3.9.)
Piispa Simo Peuran kirje (3.9.)
Piispa Samuel Salmi (8.9.)
Piispa Seppo Häkkisen kirje seurakunnille 8.9.

Kuopion piispa kannustaa seurakuntia (Yle 7.9.)
Seurakunnat tarjoavat hätämajoitusta ja henkistä apua (Yle 8.9.)

Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2015 

Kirkkohallitus on lähettänyt tämän yleiskirjeen seurakunnille 4.9.2015 käsillä olevan turvapaikanhakijakriisin johdosta. Kirkkohallituksen yleiskirjeet sisältävät suositusluonteisia ohjeita seurakunnille.

Suosituksia turvapaikanhakijoiden hyväksi

Turvapaikanhakijoita saapuu Suomeen lähes sadan tulijan päivätahtia. Kotinsa ja kotimaansa jättämään joutuneiden ihmisten määrä ei tiettävästi ole koskaan aikaisemmin lisääntynyt näin nopeasti yhden vuoden aikana. Tänä vuonna jo yli 2500 ihmistä on menettänyt henkensä pyrkiessään Eurooppaan. Hädässä olevia ihmisiä pitää auttaa. Kristillisyyteen on aina kuulunut reagoiminen toisen ihmisen hätään.

Mallia voimme ottaa myös Uuden Testamentin kertomuksista. Paavalia kuljettaneen laivan hajottua merellä sen matkustajat pääsivät turvaan Maltan saarelle: ”Saaren asukkaat kohtelivat meitä tavattoman ystävällisesti. He sytyttivät nuotion ja kutsuivat meidät kaikki sen ääreen, sillä ilma oli kylmä ja oli alkanut sataa.” (Apt. 28:2)

Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut antamaan kansainvälistä suojelua sitä tarvitseville. Perustana ovat Geneven vuoden 1951 pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus (pakolaissopimus) ja muut kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä EU-lainsäädäntö.

Pakolaisten vastaanottoa ei voi väistää. Vastaanottamisen syitä on tarpeen pitää esillä julkisessa keskustelussa. Kirkko on eturintamassa myönteisen asenneilmapiiriin luomisessa. Rauhoittumista auttaa asioiden näkeminen oikeissa mittasuhteissa. Maahantulijoiden osuus on kuitenkin varsin pieni väestöömme suhteutettuna.

Ensisijaisena toimijana kansainvälisessä suojelussa ovat maahanmuuttoviranomaiset, jotka toimivat yhteistyössä SPR:n kanssa. Kirkko on oman perustehtävänsä perusteella valmis tukemaan turvapaikanhakijoita niillä resursseilla, joita sillä on käytettävissä. Kirkkohallitus toivoo, että ne seurakunnat, joiden alueilla on tai tulee vastaanottokeskuksia, ovat yhteydessä niihin ja tarjoavat yhteistyötä.

Henkinen tuki

Seurakunnissa ymmärretään uskonnon merkitys ihmisille. Seurakunnat voivat järjestää hengellisiä tilaisuuksia tai tarjota tiloja kristittyjen uskonnon harjoittamiseen. Kristityille on tärkeää, että uskonnonvapauden perusoikeus toteutuu kaikkien uskontojen edustajien osalta. Siksi seurakunnan edustaja voi pyrkiä keskustelemaan vastaanottokeskusten henkilökunnan kanssa siitä, että vastaanottokeskuksissa on välttämättömät edellytykset uskonnonharjoittamiseen, esimerkiksi hiljainen huone rukousta varten.

Seurakunta voi tarjota kerho- ja harrastetoimintaa ja tarjota tiloja näitä varten.

Seurakunnissa on paljon osaamista henkisen tuen ja sielunhoidon alueella. Maahanmuuttajatyössä olevilla työntekijöillä on osaamista pakolaisten kohtaamisessa. Tukea saattaa tarvita myös vastaanottokeskusten henkilökunta.

Ystävällisen ja vastaanottavan ilmapiirin luominen seurakunnan alueelle on keskeistä. Seurakuntalaisia on hyvä rohkaista ottamaan yhteyksiä turvapaikanhakijoihin. Vieraanvaraisuutta voi osoittaa kutsumalla heitä harrastuksiin, pelikentille, kokkikerhoihin jne. (Linkki: Vieraanvaraisuuden kirkko)

Henkisen tuen antamisessa kirkkojen kannattaa toimia yhdessä.

Aineellinen tuki

Vastaanottotoiminnan rahoittaa valtio, mutta sen lisäksi tarvitaan muuta rahoitusta. Seurakunnat voivat osallistua tai kehottaa seurakuntalaisia osallistumaan Kirkon Ulkomaanavun keräyksiin.

Kirkkohallitus suosittaa, että seurakunnat kohdentavat ensi sunnuntain, tai jollei tämä ole mahdollista, jonkin lähiajan kolehdin Kirkon Ulkomaanavun juuri alkaneeseen Balkanin projektiin, joka tarjoaa hätäapua Euroopan pakolaiskriisiin Unkarin, Serbian ja Kreikan alueella. Kirkkohallituksen määräämä kolehti voidaan erittäin painavaista syistä siirtää kerättäväksi toisena lähiajan painoarvoltaan vastaavana sunnuntaina. Tämä on erittäin painava syy. (Kolehtitili on Nordea IBAN FI33 1572 3000 5005 04. Viite: Pakolaiskriisi/seurakunnan nimi)

Vaate- ja muita tavarakeräyksiä on jo menossa. Tavaralahjoituksia ei kannata kerätä etukäteen, vaan sen mukaan kun tulee ilmi, mitä tarvitaan. Seurakunnat voivat tarjota yhteistyötä vastaanottokeskuksille esimerkiksi vapaaehtoisten hankkimisessa lahjoitustavaroita lajittelemaan.

Ev.-lut. kirkko on päivittänyt valmiussuunnitelmansa 2013-2014. Suunnitelmassa todetaan, että seurakunnan tiloja voidaan käyttää maahantulijoiden majoitukseen normaaliolojen laajamittaisen maahantulon tilanteessa. Erityisesti leirikeskukset soveltuvat väliaikaismajoituksen järjestämiseen. Lisäksi seurakunnilla on hätämajoitukseen sopivia tiloja, kuten seurakuntakoteja, joissa majoitus tapahtuisi patjamajoituksena.

Uusien majoitustilojen hankkimista koordinoi tällä hetkellä maahanmuuttovirasto (Migri). SPR on kartoittanut seurakuntien majoitusmahdollisuuksia. Ensi sijaisesti on etsitty tiloja, joihin mahtuu vähintään 150 henkeä, mutta nyt katsotaan myös pienempiä tiloja. SPR arvioi seurakuntien leirikeskusten soveltuvan hyvin vastaanottotarkoituksiin. Tiloja voi tarjota Migrin ylitarkastaja Visa Knapelle, visa.knape@migri.fi


Turvapaikanhakijat ja seurakunnan henkilöstövastuu 

Kirkon työmarkkinalaitos on julkaissut yleiskirjeen "Muistilista seurakuntatyönantajan avuksi turvapaikanhakijoiden hätämajoitus- ja vastaanottokeskustoiminnassa". Siinä listataan esimiehen vastuita, työturvallisuus ja -jaksamisasioita sekä seurakunnan mahdollisuutta maksaa palkanlisää tehtävien muuttuessa.


Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle