Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Toimintakertomus 2016

KJY ja erilaistuvan toimintaympäristön haaste 2016

Kristillinen kirkko on olemassa, jotta syntyisi usko kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiä kohtaan. Kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen rohkaisten heitä välittämään lähimmäisistä ja koko luomakunnasta. Koska toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, kirkossa on etsittävä uusia keinoja tehtävän täyttämiseksi. Tästä kertoo myös käsillä oleva toimintakertomus.

Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikkö Kirkkohallituksen toiminnallisessa osastossa on asiantuntijoista koostuva yhteistyöelin, jonka tehtävänä on tukea seurakuntien toimintaa jumalanpalveluselämän, spiritualiteetin ja arjen kristillisyyden alueilla sekä edistää luomakunnan hyvää ja ihmisten yhdenvertaista osallisuutta moninaistuvassa yhteiskunnassa. Tehtävänä on rakentaa kirkkoa, jossa pyhä ja arki kohtaavat.

Pyhä ja arki kohtaavat syvimmillään inkarnaatiossa, ihmiseksi syntyneessä ja ylösnousseessa Kristuksessa. Me kohtaamme tämän pyhän ja arjen läsnä olevana pyhän ehtoollisen vietossa ja verhottuna arjen lähimmäisen hahmossa. Pyhän ja arjen syvä vastavuoroinen kierto liittyy keskeisesti kaikkien KJY:n asiantuntijoiden tehtäviin. Messusta johtaa tie arjen haasteisiin, mikä puolestaan kiinnittää entistä syvemmin yhteiseen leivän murtamisen juhlaan.

Yhteisestä perustehtävästä huolimatta jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan, yhteiskunnallisen työn ja kasvatuksen työaloista kootulla yksiköllä on moneen suuntaan vievä ja haasteellinen toimintakenttä. Toimialoina ovat jumalanpalveluselämä, musiikkitoiminta ja aikuistyö, yhteiskunnallinen työ ja kulttuuri, oppilaitosyhteistyö, ympäristö ja kestävä kehitys, vammaisuus, selko- ja viittomakielinen työ sekä monikulttuurisuus.

Kaikilla työaloilla on haasteensa suomalaisen yhteiskunnan erilaistumiskehitys. Siksi on työskenneltävä sen edistämiseksi, että valmius vuorovaikutukseen eri tavoin uskovien, ajattelevien ja elävien ihmisten kanssa parantuu. Luomme edellytyksiä jumalanpalvelusten kehittymiseksi aidon yhteisöllisiksi, osallistaviksi ja musiikiltaan monipuolisemmiksi. Tuemme uskontorauhaa ja kehitämme nuorille aikuisille kanavia seurakunnan yhteyteen. Edistämme yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä saavutettavuusajattelun ja ympäristödiplomin avulla.

Erilaistuva toimintaympäristö avaa mahdollisuuksia vuorovaikutukseen, mutta lisää myös jännitteitä. Vuonna 2016 nähtiin Suomessakin merkkejä vaikeasti purettavista vastakkainasetteluista. Tällaisen toimintaympäristön kohtaaminen on kirkolle periaatteellisesti mitä tärkein, sillä teologisen ihmiskuvan kannalta Jumalan kuvan kaltaisuus ilmenee ihmisten erilaisuuden kautta.

KJY on kertomuskaudella omaan perustehtäväänsä nojaten pyrkinyt vastaamaan näihin haasteisiin. Yhteiskunnallisessa työssä on pyritty huomioimaan yhteiskunnan näkyviä kipupisteitä: kasvavaa pitkäaikaistyöttömyyttä, vammaisten ihmisoikeuksia sekä turvapaikanhakijoiden ja paperittomien suojatonta asemaa. Asiantuntijuutta pakolaiskysymyksissä on tarvittu enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Oppilaitosyhteistyössä on tuettu radikalisoitumisen estämiseen liittyviä hankkeita. Jumalanpalveluselämän monipuolistamiseksi on tuotettu runsaasti erilaista virikemateriaalia. Kirkolliskokouksen hyväksymät suomen- ja ruotsinkielisen virsikirjan lisävihkot työstettiin julkaisukuntoon ja otettiin käyttöön adventtina 2016. Samalla valmistui suomenkielisten lisävihkovirsien säestyskirja.

Uudelle kirkolliskokouskaudelle uudistettiin toiminnallisen osaston yksikkörakenteeseen nojaava toimikuntalaitos. KJY:n toimikunta päätti työnsä toukokuussa 2016, ja täysistunto nimesi uudet neuvottelukunnat lokakuussa. KJY:n sai yhteisen toimikuntansa sijaan Jumalanpalveluselämän neuvottelukunnan sekä Eettisten ja yhteiskunnallisten asioiden neuvottelukunnan. Kirkon vammaistyön neuvottelukunnan nimi vaihtui Kirkon saavutettavuuden ja vammaisuuden neuvottelukunnaksi. Kirkko ja romanit ­neuvottelukunnan kausi päättyi ja tilalle valittiin Kirkon romaniasiain neuvottelukunta. Uuden työjärjestyksen mukaan neuvottelukunnat ovat toimialan kehitystä seuraavia ja asiantuntijatyötä sparraavia yhteistyöelimiä.

KJY:n sisäistä yhteistoimintaa edistämään perustettiin jumalanpalvelus- ja yhteiskuntatiimit. Yksikköä palvellut pitkäaikainen sihteeri Eila Karkkunen siirtyi eläkkeelle vuoden lopulla. Oppilaitosyhteistyön asiantuntijat rekrytoituivat vuoden lopulla uusiin tehtäviin. Molemmat korvattiin määräaikaisilla asiantuntijoilla. Kaikkien asiantuntijoiden työnkuvaan vaikuttaa edelleen tukihenkilöstön leikkauksista johtuva rutiinitehtävien siirtyminen asiantuntijatason hoidettavaksi. Esimerkiksi uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotto on siirtänyt arkistointiin liittyviä työvaiheita kirjaamosta yksiköihin.

Tässä toimintakertomuksessa on aluksi tuloskortti, jossa tiiviissä taulukkomuodossa arvioidaan vuodelle 2016 asetettujen tavoitteiden toteutumista. Asiantuntijat arvioivat lyhyesti omaa työalaansa luvussa 2. Luvuissa 3–9 on yksityiskohtainen luettelo tehtävistä, joita asiantuntijat ovat vuoden 2016 aikana toteuttaneet.

Johtaja Pekka Rehumäki

Toimintakertomus 2016


Ajankohtaista

Edelliset uutiset
Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Evästeet Palaute sivun ylläpitäjälle