Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahat 2019

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahojen hakeminen

Vuoden 2019 apurahojen hakuaika päättyi 7.9.2018.

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Tutkimuskeskuksen johtaja voi erityistapauksissa muulloinkin esittää apurahoja myönnettäväksi ajankohtaisiin tehtäviin. Ulkomaille suuntautuvien tutkimusmatkojen apurahahakemukset eivät myöskään ole varsinaiseen hakuaikaan sidottuja.

Henkilökohtaisen verottoman apurahan kuukausittainen maksimimäärä määräytyy seuraavasti: ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle 1 500 €/kk, lisensiaatille 1 600 €/kk ja tohtorille 1 700 €/kk. Sen lisäksi voidaan myöntää varoja lakisääteisen eläke- ja tapaturmavakuutuksen maksamiseen, jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät (ks. www.mela.fi). Jos tutkimus suoritetaan yliopiston laitoksella, hakijan tulee ilmoittaa, kuinka suuren yleiskustannusosuuden laitos perii tutkijalta.

Ruotsinkieliset hakijat voivat merkitä hakulomakkeeseen hakevansa myös ruotsinkielisen tutkijan apurahaa, joka jaetaan erikseen. Nämä hakemukset osallistuvat automaattisesti myös muuhun apurahajakoon.

Apurahan nostaminen

Apurahan voi nostaa aikaisintaan sinä vuonna, jolle se on myönnetty. Apuraha maksetaan Kirkon keskusrahastosta saajan ilmoittamalle pankkitilille. Alle seitsemän kuukauden apurahat maksetaan yhdessä erässä. Suuremmat apurahat maksetaan kahdessa erässä.

Apurahan käyttöön liittyviä yleisiä periaatteita

Apuraha on käytettävissä myönnettyyn tarkoitukseen esitetyn suunnitelman mukaisesti. Apuraha on saajalleen apurahaa, ei työ- tai virkasuhteessa tehtävästä työstä maksettavaa palkkaa. Apuraha on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää tai lahjoittaa kolmannelle osapuolelle.

Apuraha, jota ei ole käytetty myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä, katsotaan peruuntuneeksi eli esim. vuodelle 2019 myönnetty apuraha on käytettävä vuoden 2020 loppuun mennessä. Poikkeuksena ovat perhevapaat, jolloin apuraha on käytettävä kolmen vuoden kuluessa. Peruuntumisista ei ilmoiteta erikseen.

Työskentelyapurahan tarkoituksena on mahdollistaa hankkeen parissa työskentely ansiotyöstä vapaana. Se on tarkoitettu elinkustannusten kattamiseen. Työskentelyapurahaa ja kokopäiväisestä työstä maksettavaa palkkaa tai toista työskentelyapurahaa tai työskentelyapurahaa vastaavaa aikuiskoulutustukea ei voi nostaa samanaikaisesti. Apurahakaudella on kuitenkin mahdollista suorittaa virkaa tai muuta palkallista tehtävää (esim. satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä) enintään 25 % työajasta. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauteen.

Verotusnäkökohtia

Kirkon tutkimuskeskuksen stipendit ovat verovapaita.

Verohallinnon päätöksen mukaan apurahojen maksajan on ilmoitettava luonnollisille henkilöille maksamansa stipendit ja apurahat verohallinnolle. Apurahat on ilmoitettava, jos samalle henkilölle maksettu suoritus on vähintään 1 000 euroa vuodessa. Vuosittain tammikuussa annettavassa ilmoituksessa mainitaan mm. apurahansaajan nimi, henkilötunnus, osoite, apurahan käyttötarkoitus sekä maksettu määrä.

Sosiaaliturva

Apurahansaajan sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2009. Apurahansaajan tulee olla yhteydessä Melaan eli Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen vakuutusturvan järjestämiseksi ja maksamiseksi, mikäli apuraha on myönnetty vähintään neljän kuukauden työskentelyyn. Tällainen apuraha sisältää lakisääteiset vakuutusmaksut, joita ovat työeläkevakuutusmaksu, sairaanhoitomaksu sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Sairausvakuutuslain mukaiset maksut perii verottaja jälkikäteen. Maksut ovat yhteensä keskimäärin noin 15 % työskentelyapurahan määrästä.

Vakuutushakemuksen saatuaan Mela määrittelee apurahansaajalle vuosityötulon. Pääsääntöisesti perusteena on koko Kirkon tutkimuskeskuksen myöntämän apurahan määrä. Vakuutus tulee ottaa sille ajalle, jolle apuraha on myönnetty (ilmoitetaan apurahapäätöksessä kuukausina), vaikka työskentely ei toteutuisi yhtäjaksoisena.

Kirkon tutkimuskeskus on velvollinen ilmoittamaan ja antamaan Melalle tarvittaessa lisätietoja myöntämistään apurahoista.

Lisätietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melan asiakaspalvelusta, puh. 029 435 2650, vakuutus(at)mela.fi sekä kotisivuilta www.mela.fi.

Katso tästä apurahaa vuodelle 2019 saaneet.


Tämän sivun lyhytosoite: http://sakasti.evl.fi/tutkimuksen_apurahat

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute