Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Kimmo Ketola

ANSIOLUETTELO

Syntynyt 1965

Filosofian tohtori, 2002 Helsingin yliopisto

Filosofian maisteri 1995 Helsingin yliopisto


TYÖKOKEMUS

Tutkija, Kirkon tutkimuskeskus, 1.6.2005 alkaen

Tutkija, Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 1.1.2003–31.5.2005

Amanuenssi, Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos 1.9.–31.12.2002

Suunnittelija, Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 1.2.2002–30.4.2002

Tutkija, Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 1.8.2000–31.7.2001

Lehtori, Turun yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, 1.8.1999–30.6.2000

Tutkija, Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 1.8.1997–31.7.1999

Suunnittelija, Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, (useita määräaikaisuuksia) 1995–1997

JULKAISULUETTELO

1. Artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä ja kokoomateoksissa

Ketola, Kimmo. 2004. Religion and Social Cohesion Revisited. Temenos 39: 167–184.

Ketola, Kimmo. 2004. The Hare Krishna and the Counterculture in the Light of the Theory of Divergent Modes of Religiosity. Method & Theory in the Study of Religion 16 (3): 301–320.

Ketola, Kimmo & Tuomas Martikainen. 2005. New Religious Movements and the State in Finland. In: Európa a nové náboženské hnutia II /Europe and New Religious Movements II, ed. by Zostavil Miroslav Lojda, 107–112. Bratislava: Ústav pre vzt'ahy štátu a cirkvi.

Kääriäinen, Kimmo; Kimmo Ketola & Kati Niemelä. 2005. Finnish Religiosity in Change. In: Moderne náboženstvo/ Modern religion, ed. by Zostavila Silvia Jozefciaková, 222–238. Bratislava: Ústav pre vzt'ahy štátu a cirkvi.

Ketola, Kimmo & Martikainen, Tuomas. 2006. The Religion in Finland Project. In: Religion & Society. Crossdisciplinary European Perspectives, ed. by Viggo Mortensen, 81–89. Aarhus: University of Aarhus.

Ketola, Kimmo. 2007. Spiritual Revolution in Finland? Evidence from Surveys and the Rates of Emergence of New Religious and Spiritual Organisations. Nordic Journal of Religion and Society 20(1):29–40.

Ketola, Kimmo. 2007. A Cognitive Approach to Ritual Systems in First Century Judaism. In: Explaining Christian Origins and Early Judaism: Contributions from Cognitive and Social Science, eds. P. Luomanen, I. Pyysiäinen & R. Uro, 95-114. Leiden: Brill.

Ketola, Kimmo. 2008. Cultural Evolution of Intense Religiosity: The Case of ”Sankirtan Fever” in the Hare Krishna Movement. In: Evolution of Religion: Studies, Theories & Critiques, ed. by J. Bulbulia, R. Sosis, E. Harris, R. Genet & K. Wyman, 87-92. Santa Margarita, CA: Collins Foundation.

Ketola, Kimmo. 2009. Can the Modes Theory of Religiosity Account for Mystical Traditions? An Empirical Study of Yoga and Meditation. Journal of Cognition and Culture 9(1-2): 79-113.

2. Artikkelit suomalaisissa tieteellisissä aikakauslehdissä

Ketola, Kimmo. 1994. Uskonto, pyhä ja kybernetiikka – Gregory Batesonin näkökulmia uskontoon ja uskonnontutkimukseen, Suomen Antropologi 19 (2): 18–29.

Ketola, Kimmo. 1995. Pieni annos tieteenfilosofiaa uskontotieteilijöille, Teologinen aikakauskirja 100 (2): 148–156.

Ketola, Kimmo & Matti Myllykoski. 1997. Uskonto ja ideologiakritiikki. Kysymyksenasettelun alustava uudelleenjärjestys, Teologinen aikakauskirja 102 (2): 178–184.

Ketola, Kimmo. 2004. Lahkot eri kulttuureissa. Kommentti Jutta Jokirannan artikkeliin. Teologinen aikakauskirja 109 (4): 524–530.

Ketola, Kimmo. 2007. Mitä on synkretismi - onko puhtaita uskontoja olemassakaan? Tieteessä tapahtuu 3/2007: 5–11. Saatavana osoitteesta: http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/issue/view/40

Ketola, Kimmo 2006. Ahtaasta uskosta avarampaan: Uskontotieteen näkökulma ISKCON:ista poislähtijöiden sanomaan. Uskonnontutkija - religionsforskare 2/2006.

[26] Ketola, Kimmo. 2009. Uskonto, kulttuuri ja ihmisluonto: katsaus evolutiiviseen uskonnontutkimukseen. Tieteessä tapahtuu 4-5: 8-17. Saatavana osoitteesta: http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/2369

Ketola, Kimmo 2010. Uusi henkisyys arvomuutoksen ilmentäjänä: modernisaatio ja uskonnon tulevaisuus. Futura 29(2): 37–50.

Ketola, Kimmo & Jussi Sohlberg. 2011. Helsingin uskonnot: uskonnollisuuden muutos yhteisökartoituksen valossa. Teologinen aikakauskirja. 116(3): 208–231.

3. Artikkelit suomalaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa

Ketola, Kimmo. 1995. Jeesus ja kommunikaation paradoksit, Teoksessa Kuka Jeesus? toim. Raimo Harjula & Ilkka Pyysiäinen, 125–156. Helsinki: Yliopistopaino.

Ketola, Kimmo. 1997. Kysymys uskonnon rationaalisuudesta, Teoksessa Uskontotieteen ikuisuuskysymyksiä, toim. Heikki Pesonen, 79–94. (Uskontotiede 1) Helsinki: Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos.

Ketola, Kimmo. 1997. Kysymys uskontotieteen käsitteistöstä. Mikä status on uskontotieteen kategorioilla kuten 'uskonto', 'magia', 'rituaali', 'pyhä', jne.? Teoksessa Uskontotieteen ikuisuuskysymyksiä, toim. Heikki Pesonen, 132–150. (Uskontotiede 1) Helsinki: Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos.

Ketola, Kimmo. 1997. Derrida ja samarialainen kaivolla. Dekonstruktio pyhien tekstien tulkinnan metodina, Teoksessa Tutkija, tekstit ja uskonto, toim. Tom Sjöblom, 120–132. (Uskontotiede 2) Helsinki: Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos.

Ketola, Kimmo. 1997. Maailmankuvat ja niiden tutkimus: kognitiivinen lähestymistapa, Teoksessa Arvot, maailmankuvat, sukupuoli, toim. Helena Helve, 9–37. Helsinki: Yliopistopaino.

Ketola, Kimmo. 1997. Uskonto, tiede ja informaatioaikakauden koneet. Gregory Batesonin kyberneettinen teoria uskonnosta, Teoksessa: Koneihminen. Kirjoituksia kulttuurista ja fiktiosta koneen aikakaudella, toim. K. Mikkonen & I. Mäyrä & T. Siivonen, 95–115. Jyväskylä: Atena.

Ketola, Kimmo. 1999. Uusi aika – uusi luontosuhde? Jim Nollmanin spirituaaliekologia esimerkkinä New Age -liikkeen maailmankuvasta, Teoksessa Uskonto ja luonto, toim. Heikki Pesonen, 191–215. Jyväskylä: Atena.

Ketola, Kimmo. 1999. Mediat pyhän alueella – kysymyksiä uskonnosta ja medioista, kansallisista myyteistä sekä New Age -liikkeen eskatologiasta, Teoksessa Mediatieteen kysymyksiä 3, toim.. Sam Inkinen & Mauri Ylä-Kotola, 967–1022. Rovaniemi: Lapin yliopiston mediatieteen laitos.

Ketola, Kimmo. 1999. Cultural Transplantation of Religion. Neohinduism and Globalization, in Religion and Social Transition, ed. Eila Helander, 121–137. Helsinki: Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian laitos.

Ketola, Kimmo. 2000. Neohinduism in Finland: An Overview of Trends and Patterns, in Beyond the Mainstream: The Emergence of Religious Pluralism in Finland, Estonia, and Russia, ed. Jeffrey Kaplan, 241–253. (Studia Historica 63) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Ketola, Kimmo. 2000. Worshipping Krishna in Finland: Cultural Adaptation of a Global Hindu New Religious Movement, in Ethnography is a Heavy Rite: Studies of Comparative Religion in Honor of Juha Pentikäinen, ed. Nils G. Holm, 275–295. (Religionsvetenskapliga Skrifter 47) Åbo: Åbo Akademi.

Ketola, Kimmo. 2001. Uudet uskonnolliset liikkeet: katsaus käsitteisiin, luokituksiin, teorioihin ja tilastoihin, Teoksessa Vanhat jumalat - uudet tulkinnat: näköaloja uusiin uskontoihin Suomessa, toim. Jussi Niemelä, 10–38. (Uskontotiede 6) Helsinki: Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos.

Ketola, Kimmo, Heikki Pesonen, Tuula Sakaranaho & Tom Sjöblom. 1999. Uskontojen tutkimus – historiaa, kysymyksiä, lähestymistapoja. Teoksessa Uskonnot maailmassa, 4. uudistettu painos, toim. Katja Hyry & Juha Pentikäinen, 9–31. Helsinki: Werner Söderström.

Sjöblom, Tom, Kimmo Ketola, Heikki Pesonen & T. Sakaranaho. 2001. Uskontotiede, Teoksessa Teologia: johdatus tutkimukseen, toim. Petri Luomanen, 126–148. Helsinki: Edita.

Ketola, Kimmo 2005. When is Methodology a Trap? In: How to Do Comparative Religion: Three Ways, Many Goals, ed. by René Gothóni, 174–176. Berlin: Gruyter.

Pyysiäinen, Ilkka & Kimmo Ketola. 1999. Rethinking 'God': 'God' as a Category in Comparative Religion, in Approaching Religion. Part I, ed. Tore Ahlbäck, 207–214. (Scripta Instituti Donneriani Aboensis XVII: 1) Åbo: Donner Institute.

Ketola, Kimmo. 2004. Uskontojen kentällä - tutkijana ja kansalaisena. Teoksessa Mikä ihmeen uskonto? Suomalaisten tutkijoiden puheenvuoroja uskonnosta, toim. Tom Sjöblom & Terhi Utriainen, 247–263. (Uskontotiede 10) Helsinki: Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos.

Ketola, Kimmo. 2004. Uudet uskonnolliset liikkeet. Teoksessa Uskonnot maailmassa, 5. uudistettu painos, toim. Katja Hyry & Juha Pentikäinen, 418–434. Helsinki: Werner Söderström.

Ketola, Kimmo. 2006. New age, uudet uskonnolliset liikkeet ja suomalainen uusi uskonnollisuus. Teoksessa Kristinusko Suomessa, toim. Aappo Laitinen, 249–263. Helsinki: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura. (Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja 249).

Ketola, Kimmo & Kääriäinen, Kimmo & Niemelä, Kati 2007. Suomalaisten uskonnollisuuden muutokset. Teoksessa Borg, Sami & Ketola, Kimmo & Kääriäinen, Kimmo & Niemelä, Kati & Suhonen, Pertti. Uskonto, arvot ja instituutiot. Suomalaiset World Values -tutkimuksissa 1981–2005. 47–59. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. (Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 4).

Ketola, Kimmo & Kääriäinen, Kimmo & Niemelä, Kati 2007. Näkyykö usko elämässä? – Uskonnollisuuden vaikutus suomalaisten asenteisiin, arvomaailmaan ja moraalikäsityksiin. Teoksessa: Borg, Sami & Ketola, Kimmo & Kääriäinen, Kimmo & Niemelä, Kati & Suhonen, Pertti. Uskonto, arvot ja instituutiot. Suomalaiset World Values -tutkimuksissa 1981–2005. 60–84. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. (Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 4)

Ketola, Kimmo. 2008. Asketismista terveysliikuntaan: joogan perinteitä menneisyydestä nykypäivään. Teoksessa: Guruja, joogeja ja filosofeja – Intian filosofiaa, toim. Tapio Tamminen, 155–179. Helsinki: WSOY.

Ketola, Kimmo. 2008. Hare Krishna -liikkeen fundamentalistit ja liberaalit. Teoksessa: Pyhä: raja, kielto ja arvo kansanomaisessa uskonnossa, toim. T. Mahlamäki & T. Taira, 102-128. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Sjöblom, Tom, Ketola, Kimmo, Pesonen, Heikki & Sakaranaho, Tuula. 2010. Uskontotiede. Teoksessa Teologia: johdatus tutkimukseen, 4.  uud. painos, toim. A. Raunio & P. Luomanen, 156-186. Helsinki: Edita.

Ketola, Kimmo. 2010. Suomalaisten spiritualiteetti: uusi henkisyys luterilaisen hengellisyyden haastajana. Teoksessa Minä uskon? Jumala-usko 2010-luvulla, toim. Maarit Hytönen, 140–160. (Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 110) Tampere: Kirkon tutkimuskeskus.

Ketola, Kimmo. 2010. Finländarnas spiritualitet: nyandlighet utmanar luthersk andlighet. Jag tror? Gudstro på 2010-talet, red. Maarit Hytönen, 144 – 163. (Kyrkans forskningscentrals publikationer 111) Tampere: Kyrkans forskningscentral.

Ketola, Kimmo. 2011. Kannustavatko uskonnot pahuuteen? Uusateistien moraalinen uskontokritiikki tieteen valossa. Teoksessa Mitä uusateismi tarkoittaa? toim. Jussi K. Niemelä, 198–219. Turku: Savukeidas. 

4. Tieteelliset monografiat ja kokoomateokset

Ketola, Kimmo, Simo Korkee, Heikki Pesonen, Ilkka Pyysiäinen, Tuula Sakaranaho & Tom Söblom. 1997. Näköaloja uskontoon. Uskontotieteen ajankohtaisia suuntauksia. Helsinki: Yliopistopaino.

Ketola, Kimmo. 2002. An Indian Guru and His Western Disciples: Representation and Communication of Charisma in the Hare Krishna Movement. Ph.D. diss., University of Helsinki. [PDF-document on-line] Available from: http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/uskon/vk/ketola/

Ketola, Kimmo, Seppo Knuuttila, Antti Mattila & Kari Mikko Vesala. 2002. Puuttuvat viestit: nonkommunikaatio inhimillisessä vuorovaikutuksessa. Helsinki: Gaudeamus.

Kääriäinen, Kimmo, Kati Niemelä & Kimmo Ketola. 2003. Moderni kirkkokansa: Suomalaisten uskonnollisuus uudella vuosituhannella. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 82. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus.

Kääriäinen, Kimmo, Kati Niemelä & Kimmo Ketola. 2005. Religion in Finland: Decline, Change and Transformation of Finnish Religiosity. (Publications of the Church Research Institute 54) Tampere: The Church Research Institute.

Ketola, Kimmo, Ilkka Pyysiäinen, Tom Sjöblom, (toim.) 2008. Uskonto ja ihmismieli: johdatus kognitiiviseen uskontotieteeseen. Helsinki: Gaudeamus.

Ketola, Kimmo. 2008. The Founder of the Hare Krishnas as Seen by Devotees: A Cognitive Study of Religious Charisma. Leiden: Brill.

Ketola, Kimmo. 2008. Uskonnot Suomessa 2008: Käsikirja uskontoihin ja uskonnollistaustaisiin liikkeisiin. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 103. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus.

Kääriäinen, Kimmo, Kimmo Ketola, Kati Niemelä, Harri Palmu & Hanna Salomäki. 2008. Monikasvoinen kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2004–2007. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 103. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus.

Ketola, Kimmo. 2008. The Founder of the Hare Krishnas as Seen by Devotees: A Cognitive Study of Religious Charisma. Leiden: Brill.

Kääriäinen, Kimmo, Kimmo Ketola, Kati Niemelä, Harri Palmu & Hanna Salomäki. 2009. Facing Diversity: The Evangelical Lutheran Church of Finland from 2004 to 2007. (Publication 60) Tampere: The Church Research Institute.

Mångfaldens kyrka. Evankelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 2004–2007. (Kimmo Kääriäinen, Kimmo Ketola, Kati Niemelä, Harri Palmu & Hanna Salomäki). Tammerfors:  Kyrkans forkningscentral. Kyrkans forkningscentrals publikationer 106.

Ketola, Kimmo; Niemelä, Kati; Palmu, Harri & Salomäki, Hanna. 2011. Uskonto suomalaisten elämässä: uskonnollinen kasvatus, moraali, onnellisuus ja suvaitsevaisuus kansainvälisessä vertailussa. (Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 9/2011) Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. 


5. Oppikirjat

Johanna Jämsä, Kimmo Ketola, Martti Nissinen & Katri Vappula. 1998. Uskonnon Arkki. Helsinki: Edita. [lukion evankelis-luterilaisen uskonnon oppikirja]

Ketola, Kimmo, Kimmo Kääriäinen, Mika Nokelainen, Tuula Sakaranaho & Meri-Satu Sama'neh & Irma Vuorio-Hellman. 2000. Suomalaisen uskonnon Arkki. Helsinki: Edita. [lukion evankelis-luterilaisen uskonnon oppikirja]

Ketola, Kimmo, Kimmo Kääriäinen, Tuula Sakaranaho, Meri-Satu Sama'neh, Katri Vappula & Irma Vuorio-Hellman. 1999. Maailmanuskontojen Arkki. Helsinki: Edita. [lukion evankelis-luterilaisen uskonnon oppikirja]

Ketola, Kimmo, Petri Merenlahti, Annikki Junnonen, Pia Jussila & Mia Stenius. 2003. Eeden 7. Maailmanuskonnot. Helsinki: Edita. [peruskoulun evankelis-luterilaisen uskonnon oppikirja]

Johanna Jämsä, Kimmo Ketola, Katriina Laturi, Martti Nissinen & Katri Vappula. 2004. Uskonnon Arkki. 7. uudistettu laitos. Helsinki: Edita. [lukion evankelis-luterilaisen uskonnon oppikirja]

Ketola, Kimmo, Kimmo Kääriäinen, Mika Nokelainen, Tuula Sakaranaho & Meri-Satu Sama'neh & Irma Vuorio-Hellman. 2004. Suomalaisen uskonnon Arkki. 5. uudistettu laitos. Helsinki: Edita. [lukion evankelis-luterilaisen uskonnon oppikirja]

Jämsä, Johanna, Kimmo Ketola, Martti Nissinen, Meri-Satu Sama'neh & Katri Vappula 2009: Uusi Arkki 1: Uskonto ja Raamattu. Helsinki: Edita.

7. Yleistajuiset artikkelit ja kirja-arvostelut

Ketola, Kimmo. 1996. [Book review of] Ilkka Pyysiäinen: Belief and Beyond. Religious Categorization of Reality, Temenos 32: 289–293.

Ketola, Kimmo. 1997. [kirja-arvostelu] Nils G. Holm & Kaj Björkqvist (eds.), World Views in Modern Society. Empirical Studies on the Relationship between World View, Culture, and Upbringing. (Åbo: Åbo Akademi University, 1996.) Teologinen aikakauskirja 102 (5–6): 583–586.

Ketola, Kimmo. 1997. [kirja-arvostelu] H. Kirjavainen: Moraali, motivaatio ja yhteiskunta. Teologinen Aikakauskirja 102 (2): 185–187.

Ketola, Kimmo. 1998. [kirja-arvostelu] W. James (ed.), The Pursuit of Certainty. Religious and Cultural Formulations; R. Fardon (ed.), Counterworks. Managing the Diversity of Knowledge. (London & New York: Routledge, 1995.) – Teologinen aikakauskirja 103 (5): 454–455.

Ketola, Kimmo. 1999. Nuorten elämänkatsomuksellinen etsintä ja uskonnollisten liikkeiden vaarat, Teoksessa Henkiseen hyvään oloon: suuri suomalainen kotipsykologia, toim. Antti Mattila & Raisa Vuohelainen, 128–131. Helsinki: Suuri Suomalainen Kirjakerho & WSOY.

Ketola, Kimmo. 1999. Uskonnolliset kokemukset, teoksessa Henkiseen hyvään oloon: suuri suomalainen kotipsykologia, toim. Antti Mattila & Raisa Vuohelainen, 334–341. Helsinki: Suuri Suomalainen Kirjakerho & WSOY.

Ketola, Kimmo. 1999. Utbildning om religiösa minoriteter, Religion och Livsfrågor 32 (2): 22.

Ketola, Kimmo. 2000. 'He eivät kuulu meihin': Jonestownin joukkoitsemurha ja toiseuden mielikuvat, Impose 2/2000.

Ketola, Kimmo. 2000. Uudet uskonnolliset liikkeet, teoksessa Uskonnot ja todellisuus [audiokasettisarja], toim. Margit Koskinen. Helsinki: Palmenia-kustannus.

Ketola, Kimmo. 2002. Uususkonnot yhteiskunnallisina ilmiöinä, Uskonnot ja yhteiskunta, toim. Ulrika Gabrielsson, 16–23. (TUTKAS-julkaisusarja 3/2002.) Saatavana elektronisessa muodossa:

Ketola, Kimmo. 2006. Suomalaisten suhde uskontoon ja kirkkoon muutoksessa. Kirkkomme lähetys 1/2006: 32–33.

Ketola, Kimmo. 2007. Miten joogaa on tutkittu? Ananda 1/2007: 26–28.

Ketola, Kimmo. 2007. Uskonto pahan alkujuurena. Kirja-arvio teoksista Sam Harris: Uskon loppu: uskonto, terrori ja järjen tulevaisuus. Helsinki: Terra Cognita, 2007, sekä Richard Dawkins: Jumalharha. Suom. Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2007. Uskonnontutkija 2/2007.

Ketola, Kimmo. 2007. Uskonto ajateltuna uudelleen. Kirja-arvio teoksesta Pascal Boyer: Ja ihminen loi jumalat: miten uskonto selitetään. Helsinki: WSOY, 2007. Tieteessä tapahtuu 24 (7): 54–56.

Ketola, Kimmo, 2008. Mitä kyselyt kertovat joogaajista? Ananda 1/2008: 32.

Ketola, Kimmo, 2008. Uskonnollinen kirjo laajenee. Sana plus 6 (7.2.2008): 3.

Ketola, Kimmo, 2008. Hengellinen etsintä tuottaa käännynnäisiä ja pyhiinvaeltajia. Kotimaa Suola 1/2008: 10-16.

Ketola, Kimmo. 2009. Uskonnot perheen haastajina. Kotimaa Suola 1/2009: 56-57.

Ketola, Kimmo. 2009. Yhteiskunta ilman uskontoa – erään haavekuvan loppu. Kotimaa Suola 2/2009: 58-64.

Ketola, Kimmo. 2009. A.C. Bhaktivedanta Swami – Krishna-bhaktin lähettiläs ja menestyksekäs organisoija. Ananda 1/2009: 26-28.

Ketola, Kimmo. 2010: Tulevaisuuden kirkossa on lukuisia hengellisiä koteja. Elämään 2/2010: 12-17.

Ketola, Kimmo 2010. Pyhä: uskonnon salattu olemus vai kaiken kiihkoilun alkujuuri? Kotimaa Suola 1/2010: 13–19.

Ketola, Kimmo. 2010. Kristallinkirkas opas joogan filosofiaan. [Kirja-arvostelu] Måns Broo (suom. & toim.): Joogan filosofia: Patañjalin Yoga-s?tra. (Gaudeamus Helsinki University Press, 2010.) Ananda 2/2010.

Ketola, Kimmo. 2010. Karismaattinen johtajuus ja uskonnolliset yhteisöt. Teologia.fi 1/2010. Saatavana osoitteesta: http://www.teologia.fi/tutkimus/uskonto-ilmiona/546-paeaekirjoitus-karismaattinen-johtajuus-ja-uskonnolliset-yhteisoet

Ketola, Kimmo. 2010. Mitä suomalaiset ajattelevat Raamatusta? Kotimaa Suola 2/2010.

Ketola, Kimmo. 2010. Pyhä yksilön kokemuksena ja yhteisön perustana: katsaus uskontotieteellisiin pyhän teorioihin. Teoksessa: Minun ja sinun pyhä, toim. Heli Pruuki, 23-35. Helsinki: Suomen lähetysseura.

Ketola, Kimmo. 2010. Uskontotilanteen muutos ja suomalaisten suhtautuminen eri uskontoihin. Teoksessa Religionens återkomst – Brytningspunkter i kyrkan, religionen och kulturen / Uskonnon ylösnousemus – Kirkon uskonnon ja kulttuurin murros, red./toim. Tuomas Martikainen & Ville Jalovaara, 40-51. Magma Studie 4/2010. Helsingfors: Finlands svenska tankesmedja Magma.

Ketola, Kimmo. 2011. Mitä on fundamentalismi? Synsygus 1/2011.

Ketola, Kimmo. 2011. Mitä kristinuskon lumouksen särkymisestä seuraa? Kirja-arvio teoksesta David Benley Hart: Ateismin harhat. Perussanoma, 2010. Kritiikki IV (kevät 2011): 98–104.
Ajankohtaista

Edelliset uutiset
Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Evästeet Palaute sivun ylläpitäjälle