Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Kirkon EU-toiminta

Kirkko ja eu -esite, kansikuva

Kirkot ja Euroopan unioni

Euroopan unioni on neutraali uskontojen suhteen.

EU:n uuden perussopimuksen eli Lissabonin sopimuksen johdanto-osassa viitataan Euroopan uskonnolliseen perinteeseen.

Lisäksi sopimuksessa esitetään EU:n perusarvot joita ovat:

  • ihmisarvon kunnioittaminen
  • vapaus
  • demokratia
  • tasa-arvo
  • oikeusvaltio
  • ihmisoikeuksien kunnioittaminen. 
Kaikki jäsenvaltiot ovat nämä yhteiset arvot hyväksyneet ja sitoutuneet niitä kunnioittamaan. Niiden kunnioittaminen on myös edellytyksenä uuden jäsenvaltion unioniin liittymiselle.

Lissabonin sopimus vahvistaa lisäksi perusoikeuksien suojelua mahdollistamalla EU:n liittymisen Euroopan ihmisoikeussopimukseen sekä tekemällä EU:n perusoikeuskirjasta oikeudellisesti velvoittavan. Perusoikeuskirja koskee kansalaisoikeuksia sekä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia.

Vuoropuhelu EU:n ja kirkkojen välillä

Lissabonin sopimuksen artiklan 17 mukaan EU kunnioittaa sitä asemaa, joka kirkoilla ja uskonnollisilla yhdistyksillä tai yhdyskunnilla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioissa, eikä puutu siihen. Unionin tulee käydä avointa, läpinäkyvää ja säännöllistä vuoropuhelua näiden kirkkojen sekä uskonnollisten yhdistysten ja yhdyskuntien kanssa tunnustaen niiden identiteetin ja erityisen tehtävän.

Kirkkojen tehtävänä on jatkuvasti nostaa esille Euroopan yhteisten arvojen merkitystä, tuoda esille kristillisiä arvoja poliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa ja osallistua keskusteluun siitä, millaisilla visioilla ja millaisilla arvoilla EU:ta kehitetään. Puheiden lisäksi tarvitaan arvojen konkretisointia ja käytännön toimia sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Charta Oecumenica ilmaisee kirkkojen vision

Charta Oecumenica-asiakirjassa vuodelta 2001 eurooppalaiset kirkot ilmaisevat visionsa Euroopasta seuraavasti:

"Kirkot tukevat Euroopan integraatiota. Yhteys ei voi kestää ilman yhteisiä arvoja. Olemme vakuuttuneita siitä, että kristinuskon hengellinen perintö on Euroopalle innoituksen ja sisäisen rikkauden voimanlähde. Me työskentelemme kristillisen uskomme pohjalta rakentaaksemme inhimillistä, sosiaalisesti tietoista Eurooppaa, jossa vallitsevat ihmisoikeudet ja rauhan, oikeudenmukaisuuden, vapauden, suvaitsevaisuuden, osallistumisen ja solidaarisuuden perusarvot."


Tämän sivun lyhytosoite: http://sakasti.evl.fi/eu

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Palaute sivun ylläpitäjälle