Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Toimintasuunnitelma 2017

1. Johdanto

Maahanmuutto, uskontojen kohtaaminen, yhteiskunnallisen keskustelun polarisoituminen, mediaympäristön nopea muutos sekä hyvinvointivaltion murros tulevat vaikuttamaan merkittävästi kirkon ja seurakuntien työhön lähitulevaisuudessa. Tämän vuoksi Kirkon tutkimuskeskus tulee vuosina 2017–2019 painottamaan erityisesti seuraaviin aihepiireihin liittyviä tutkimushankkeita: (1) uskontojen moninaisuus ja uskontojen kohtaaminen, (2) luterilaisten arvojen ja perinteiden merkitys yhteiskunnassa ja osana julkisia instituutioita, (3) kirkon auttamistyö ja hyvinvointiyhteiskunnan murros, sekä (4) viestintäympäristön muutos ja kirkon rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana. Tiedonvälitys on muodostunut viime vuosina yhä suuremmaksi osaksi tutkimuskeskuksen toimintaa ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen korostuu myös seuraavien kolmen vuoden aikana. Tiedotuksen kehittämisen tavoitteena on saada tutkimustieto nykyistä nopeammin ja laajemmin kirkon päättäjien, kirkon työntekijöiden ja seurakuntalaisten sekä tiedotusvälineiden käyttöön.

2. Vuoden 2017 toimintasuunnitelma

Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2012–2015 valmistuu syksyllä 2016, mutta siihen liittyvä hanke jatkuu vuoden 2017 puolelle, jolloin valmistuvat ruotsin- ja englanninkieliset versiot ja projektin vaiheena on tutkimustuloksista tiedottaminen sekä sähköisten julkaisuvälineiden jatkokehittäminen. Keväällä 2017 järjestettävä tutkimuskeskuksen seminaari rakentuu nelivuotiskertomuksen keskeisten tulosten jatkopohdinnan ympärille. Tutkimuskeskus on myös mukana reformaation merkkivuotta 2017 ja Suomi 100 vuotta -juhlavuotta valmistelevissa hankkeissa ja tuo osaamistaan merkkivuoden tapahtumiin ja niiden organisointiin.

Uskonnollisen monimuotoisuuden ja sen vaikutusten kartoittamista koskeva työ jatkuu. Tutkimuskeskus koordinoi Uskonnot Suomessa -tutkimushanketta, jonka sähköiseen tietokantaan (uskonnot.fi) kerätään jatkuvasti uutta tietoa Suomessa toimivista uskonnollisista yhteisöistä.

Tutkimuskeskus osallistuu edelleen Kasvu kirkon työntekijäksi -tutkimusryppääseen kuuluvien hankkeiden toteuttamiseen. Kirkon tutkimuskeskus on tähän mennessä koordinoinut kirkon nuorisotyönohjaaja-, diakonia- ja teologiopiskelijoiden pitkittäistutkimukset. Nyt meneillään on seurantatutkimus vuonna 2014 opintonsa aloittaneista lapsi- ja perhetyön perustutkinnon opiskelijoista. Tutkimus valmistuu vuonna 2017. Vuosina 2017–2019 tutkimuskeskus on osallisena Kirkon koulutuskeskuksen rahoittamassa Kirkon musiikin ammattilaisena kasvaminen -tutkimushankkeessa, jonka ohjausryhmässä sillä on myös edustus. Hankkeessa tutkitaan kanttoreiden ja muiden kirkon musiikkityöntekijöiden ammatillista identiteettiä ja muuttuvia osaamisvaatimuksia. Hankkeen valmisteluvaiheessa eri oppilaitosten perustutkinto- ja jatko-opiskelijoista koottu monialainen tutkijaverkosto kokoontuu vuonna 2017 ensimmäiseen symposiumiin.

Tutkimuskeskus on mukana vuoden 2017 European Values Survey (EVS) -kyselyn Suomen aineiston keräämisessä. Kyseessä on vuodesta 1981 lähtien yhdeksän vuoden välein kerätty kansainvälinen kyselytutkimusaineisto, joka mahdollistaa suomalaisen arvomaailmassa tapahtuneen muutoksen seuraamisen ja vertaamisen muihin maihin. Vuoden 2017 kyselyn teemana on identiteetti ja yhteiskunnallinen solidaarisuus. Tavoitteena on rahoituksen järjestyminen ja aineiston keruun toteutuminen vuoden loppuun mennessä.

Tutkimuskeskus koordinoi kirkolliskokouksen toimeksiannosta saatua tutkimushanketta, jonka tarkoituksena on tutkia perheen ja avioliittokäsityksen muutoksia kirkossa, kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Hankkeessa tuotetaan monipuoliseen asiantuntemukseen perustuva toimitettu artikkelikokoelma, joka valmistuu syksyn 2017 kirkolliskokoukseen.

Tutkimuskeskuksen seminaareissa käsitellään ajankohtaisia kirkon kysymyksiä tuoreen tutkimustiedon valossa. Kirkkoa koskevan tiedon saatavuuden lisäämiseksi on kehitetty nopearytmistä tilastotiedon julkaisuvälineitä internetissä. Tutkimuskeskuksen tutkijat kirjoittavat blogeja kuukausittain Kirkonkello-julkaisussa. Sähköisen uutiskirjeen avulla levitetään tietoa uusimmista tutkimustuloksista.


Ajankohtaista

Edelliset uutiset
Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta Evästeet Palaute sivun ylläpitäjälle