Palvelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
työntekijöille ja toimijoille

Materiaalia

Kirjallisuutta

Tälle sivulle on koottu kirjallisuutta vanhustyöhön liittyen.

Virikkeitä ja ryhmämateriaalia

Tarinaa tupaan – virikkeitä Tarinatupa-ryhmien ohjaajille. Tienari Satu toim. Eläkeliitto ry 2004

Voimapuun versoja – menetelmäopas omaishoitoperheiden parissa työskenteleville ohjaajille. Malmi Maria toim. Omaishoitajat ja Läheiset –liitto 2003

Monia sateita nähnyt – Afrikkalaisia sananlaskuja ikääntymisen taidosta. Harjula Raimo, Yliopistopaino 2005

Kahdesti lapsi - runoja. Myyryläinen Marja, Skripta-kustannus 2001

Mummokirja. Baer Natalia, Haavikko Anna-Liisa, Vihmanen Liisa, Kirjapaja 2004

Opaskirjasia

Ymmärrä – tule ymmärretyksi, vuorovaikutus dementoituneen kanssa. Suomen dementiahoitoyhdistys ry 2004

Dementoituneen vakaumuksen tukeminen hoitotyössä. Kivikoski Tuija, Suomen dementiahoitoyhdistys ry 2002

Diakoninen kotikäyntityö - tukea ja rohkaisua vanhusten parissa tehtävään kotikäyntityöhön. Havukainen Ellen, Litmanen Pirjo, Nummela Irene ja Viitanen Helena. Kirkkopalvelut ry 2010

Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistoiminnan koulutusaineisto (kansio+cd). Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 2005

Vapaaehtoistoiminta – anti, arvot ja osallisuus. Nylund Marianne, Yeung Anne Birgitta toim. Vastapaino 2005

Mikä meitä liikuttaa – modernin motivaatiopsykologian perusteet. Salmela-Aro Katariina, Nurmi Jari-Erik toim. PS-kustannus 2005

Vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa – ihanteita vai todellisuutta. Yeung Anne Birgitta, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys yty ry 2002

Vapaaehtoistoiminta seurakunnassa ja järjestöissä, Harju Ulla-Maija, Niemelä Pauli, Ripatti Jaakko, Siivonen Teuvo, Särkelä Riitta, Edita 2001

Verkostotyö

Dialogi – avain innovatiivisuuteen. Heikkilä Jorma, Heikkilä Kristiina, WSOY 2001

Dialoginen verkostotyö. Seikkula Jaakko, Arnkil Tom Erik, Tammi 2005

Vanhustyön kehittäminen

Ehkäisevä kotikäynti – tuki vanhuksen kotona selviytymiselle. Häkkinen Hannele, Holma Tupu Suomen Kuntaliitto 2004

Seniori- ja vanhustyö arjen kulttuurissa. Marin Marjatta, Hakonen Sinikka toim. PS-kustannus 2003

Suomalaisten hyvinvointi 2006. Kautto Mikko toim. Stakesin julkaisuja 2006

Laatua vanhustyöhön. Noppari Eija, Koistinen Paula toim. Tammi 2005

Laatua vanhustyön arkeen – suunta ja välineet kehittämistyöhön. Holma Tupu, Suomen kuntaliitto 2003

Vanhuuden voimavarat, Heikkinen Eino, Marin Marjatta toim. Tammi 2003

Arvokas vanhuus ja vanhustyön arvostus. Noppari Eija, Tanttinen Marja-Terttu toim. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja 2004

Puhelin, mummo vai joustava työaika? Salmi Minna, Lammi-Taskula Johanna toim. Stakes 2004

Seniorien seurakunta. Gothóni Raili, Jantunen Eila, Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja 2003

Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke, Vanhustyön keskusliitto:

3 Ikääntyneiden yksinäisyys – kyselytutkimuksen tuloksia

4 Ryhmäkuntoutuksen kehittäminen ja koulutus

5 Taide- ja virikeryhmät psykososiaalisena kuntoutuksena

7 Ryhmäliikunta ja –keskustelut psykososiaalisena kuntoutuksena

8 Senioripysäkin ryhmäterapia psykososiaalisen kuntoutuksena

11 Psykososiaalisen ryhmäkuntoutuksen vaikuttavuus

14 Omaishoito yhteistyönä – iäkkäiden dementiaperheiden tukimallin vaikuttavuus

 Hakonen, S. (2003): Muistelutyö. Teoksessa: Marin, M. & Hakonen, S. (toim.): Seniori – ja vanhustyö arjen kulttuurissa, PS-kustannus, Juva, 130-137.

Jonsson, P (1995): SUM-ohjelma ja vanhukset. Julkaisussa: Jalava, U. & Suhonen, H. (toim.): Uusia ideoita sosiaalipalvelujen areenoille – Eräiden tanskalaisten toimintamallien esittely ja kritiikki, Turun yliopisto, Sosiaalipolitiikan laitos, Sarja C: 8/1995, 16-26.

Korkiakangas, P. (2002): Muistelusta voimavaroja vanhuuteen. Teoksessa: Heikkinen, E. & Marin, M. (toim.): Vanhuuden voimavarat. Vammalan Kirjapaino oy, Vammala.

Koskinen, S. & Aalto, L., Hakonen, S. & Päivärinta, E. (1998): Vanhustyö. Vanhustyön Keskusliitto. Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Saarenheimo, M. (1997) Jos etsit kadonnutta aikaa. – vanhuus ja oman elämän muisteleminen. Vastapaino, Tampere.

Luentoja

Omaisen hengellinen ja henkinen tuki (2010)Tämän sivun lyhytosoite:

Palaute sivun ylläpitäjälle

Kiitos palautteesta!

Sulje
Palautteen aihe Palautetta tästä sivusta Yleinen palaute Lähettämällä palautteen hyväksyn tietojeni käsittelyn Palaute Nimi Sähköpostiosoite Haluan että minuun otetaan yhteyttä
Muistathan antaa sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen!
Eteläranta 8, PL 210 00131 Helsinki | Vaihde (09) 1802 1 | Kartta | Tietosuoja | Evästeet | Palaute